“මුණගැහිලා එයා එක්ක කතා කරන්න තිබ්බා නම් හොඳටම ඇති.” – නිලන්ති ඩයස්

නිලන්ති ඩයස් කියන්නේ මේ වෙද්දි ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න දක්ෂ රංගන ශිල්පිණියක්.
ඒ වගේම නර්තන ශිල්පිණියක්.
ඇයගෙන් අපූරු ප්‍රශ්න ටිකක් අරුණ පුවත්පතෙන් මේ විදිහට අහලා තිබුණා.