“මම කඩමල්ලක් ඇඳගෙන ජීවිතේ විඳිනවා. අනිත් අය හොඳට ඇඳගෙන ජීවිතේ විදෝනවා” – උපාධියක් අරන් පොල් කඩන රස්සාවක් කරන අපූරු මිනිසා

සමහරු ජීවිතේ විඳිනවා.

තවත් සමහරු ජීවිතේ විදෝනවා..

ලැබුණු දෙයින් සතුටු වෙන්නේ නැති, තමන්ට නොලැබුණු දේ ගැන දුක් වෙවී ජීවත් වෙන මිනිස්සු කොයිතරම්නම් මේ සමාජයේ ඉන්වද.

ඒ අය මැද උපාධියක් අරන් පොල් කඩන රස්සාවක් සතුටින් කරන අපූරු චරිතයක් අපිට හමුවුණා.

මේ ඔහුගේ ජීවිත කතාවයි…
gossip lanka