ටොන් 575ක් බර ගුවන් යානය ප්‍රථම වරට ලංකාවේ ගොඩබැස්සු අපේ නියමුවා - (video)

හැමදාමත් කතාබහ කරන්නේ අතිශය ජනප්‍රිය චරිත එක්ක. ඒ නිසා වෙනස් වූ කතාබහකට වෙනස් වූ පුද්ගලයෙක්ව එකතු කරගන්න අපි කල්පනා කළා.

ඔහු නමින් ඉනෝක පෙරේරා. ඔහු ගැන පසුගිය දින කිහිපයේම කතා කරන්න පටන් ගත්තා.

ඒ  ලොව විශාලම ගුවන් යානයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩ බැස්සු වූ පළමු ශ්‍රී ලංකික නියමුවා ඔහු නිසයි. එය ටොන් 575ක් බර ගුවන් යානාවක්. මේ කතාබහ ඒ ගැනයි.