දුෂ්‍යන්ත් - ස්ටෙෂනි ආයෙත් විවාහ වෙලා?

දුෂ්‍යන්ත් වීරමන් සහ ස්ටෙෆනි සිරිවර්ධන කියන්නේ කලා ලෝකයේ හැමෝම ආදරය කරන දෙන්නෙක්නේ.

මේ දෙන්නා පසුගිය වසරේ ඉතාලියේදී විවාහ දිවියට ඇතුළත් වුණානේ.

මේ දෙන්නා නැවතත් විවාහ වෙලා කියලා ආරංචියක් පැතිරෙනවා.

ඒ මේ දෙන්නා විවාහ ඇඳුම්වලින් හැඳ පැළඳ සිදු කරපු ඡායාරූප පෙළක් නිසා.

එම ඡායාරූප පහතින්...