"දැනටමත් ටොන් එකක ප්ලාස්ටික් ඉවත් කරලා" වෙරළට එකතුවන ප්ලාස්ටික් ඉවත් කරන්න කැපවී සිටින අපේ වීර දරුවන්ගේ කතාව !

පළගතුරය සිංහල මිශ්‍ර පාසල මීගමුව ප්‍රදේශයේ පවතින කුඩා පාසලකි. එම පාසලේ දරුවන් 200ක් හෝ අධ්‍යාපනය ලබන්නේ නැත.

නමුත් ඒ පාසලේ විදුහල්පතිනිය සිය පාසලේ දරුවන් අපූරූ ව්‍යාපෘතියක් අරඹා තිබේ. ඒ දිනෙන් දින විනාශ වන පරිසරය සුරැකීමට තමන්ට හැකි පමණින් දායක වීමේ අරමුණ ඇතිවය. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ බඩ පරිසරයට පවතින විශාලම පාරිසරික ගැටලුවක් වී තිබෙන ප්ලාස්ටික් බෝතල් වෙරළෙන් ඉවත් කිරීමට මෙම පාසලේ දරුවන් නිරතුරුවම ක්ලටයුතු කරමින් සිටියි. ඒ සඳහා ඔවුන්ට පෞද්ගලික ආයතනයකද සහය ලැබේ.
මෙලෙසින් එම දරුවන් වෙරළෙන් ඉවත් කරන ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සඳහා යෙදවෙන අතර එය ලැබෙනා මුදල් මෙම දරුවන්ගේම සුභසාධනයට යෙදවෙන බව කියවේ. පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ ඇරඹු මේ ව්‍යාපෘතියෙන් මේ වනවිට ප්ලාස්ටික් බෝතල් ටොන් එකකට වඩා වෙරළෙන් ඉවත් කිරීමට මෙම දරුවන් සමත්ව තිබේ.