ටීනා ශනෙල් ගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව!


ටීනා ශනෙල් ගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුවක් පහතින් බලන්න
ඡායාරූපකරණය : භාග්‍ය දිසානායක

නිරූපණය : ටීනා ශනෙල් ෆර්නැන්ඩු

gossip lanka