දෙරණේ සචිනි උපන්දිනය සමරපු හැටි මෙන්න

පෙම්වතා, පවුලේ අය සහ යාළුවෝ එකතුවෙලා දෙරණේ සචිනි ආදර්ශමත් ලෙස උපන්දිනය සමරපු
හැටි මෙන්න