සචිනි අයේන්ද්‍රා සුලේකාත් එක්ක යුරෝපයට ගිහින් නිවාඩුව ගත කර තිබුනේ මෙහෙමයි

සචිනි අයේන්ද්‍රා සුලේකාත් එක්ක යුරෝපයට ගිහින් නිවාඩුව ගත කර තිබුණු  ඡායාරූප කීපයක් පහතින්
බලන්න