යෝධ වට්ටක්කා ගෙඩියෙන් තැබූ ලෝක වාර්තාව මෙන්න -Photos

නොවැම්බර් මාසයේදී සමරන Hallowen උත්සවය වෙනුවෙන් යෝධ වට්ටක්කා ගෙඩියක් ආධාරයෙන් නිර්මාණය කර තිබෙන බෝට්ටුවක් ලෝක වාර්තා එක් වී තිබෙනවා.
මේ අරුම පුදුම බෝට්ටුව නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ එංගලන්තයේ ජීවත් වන Tom Pearcy නම් පුද්ගලයෙකු විසින්.

 Hallowen උත්සවය අතරතුර වට්ටක්කා ගෙඩියෙන් සෑදු විවිධ නිර්මාණ විදේශ රටවල ඉතා සුලභව
දක්නට ලැබෙනවා.

619kg ක බරින් යුතු මෙම වට්ටක්කා බෝට්ටුව ලොව විශාලතම වට්ටක්ක බෝට්ටුව ලෙසද ලෝක වාර්තා පොත් අතරට එක් ව තිබෙනවා.