පියුමිගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව!

පියුමිගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව පහතින් බලන්න
Model : Piumi Srinayaka

Photography : Saman Rathnayaka