නිරෝෂිගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව!

නිරෝෂිගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුවක් පහතින් බලන්න
Model - Niroshi

Photography -   Imesh Nuwandaka


Make up : Shalini Paboda ( Salon Ranliya )