නිරූපන ශිල්පිනී මන්දාකිණී කලන්සූරියගේ නවතම ඡායාරූප එකතුව..!

නිරූපන ශිල්පිනී මන්දාකිණී කලන්සූරියගේ නවතම ඡායාරූප එකතුවක් පහතින් බලන්න
Talant - Mandakini Kalansooriya

Photography - Dhanu Pradeep