'ජනාධිපති කරූට ලියුම් දෙනවා, කරූ ජනාධිපතිට ලියුම් දෙනවා - හෙන අාතල් රටක් ඕයි '' බුකිය උණුසුම් කල කරූ..!

පසුගිය දින කිහිපය තුල පැවති පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර තුලදී පාර්ලිමේන්තුවේ සිද්ධීන් සහ කතානායකවරයා මුල්කර ගනිමින් මේ දිනවල සමාජ ජාලා හරහා
හුවමාරු වන  ජනප්‍රිය පොස්ට් කිහිපයක්  පහතින්.