ඉඳුනිල් අන්දරමාන්නගේ උපන් දින සැමරුම

ජනප්‍රිය ගායක ඉඳුනිල් අන්දර්මාන්නගේ උපන් දිනය පසුගිය දා යෙදි තිබුණා. සිය පවුලේ හිතමිතුරන්
සමගින් උපන්දිනය සැමරුවේ මේ ආකාරයටයි.