ජනාධිපතිතුමාව ඝාතනය කරලා ඇති වැඩක් නෑ අපි ගැරඬි මරලා පව් පුරවගන්නේ නෑ - හිරුණිකා