මේ 26 වැනිදා මම දික්කසාදයට වෙනවා - ගීතා හැඩු කදුලින් කියයි

ස්විට්ස්සර්ලන්තයේ මට පුරවැසි භාවයක් තිබුණා. මම ඉල්ලලා ගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. විවාහය නිසා මට හම්බ වුණු එකක් ඒක. ස්විට්සර්ලන්තයේ පුරවැසිභාවෙන් මම ඉල්ලා අස්වුණ නිසා අවුරුදු 37ක විවාහ ජීවිතය අවසන් වුණා. මේ 26 වැනිදා මම දික්කසාදයට අත්සන් කරනවා යැයි ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය හඩමින් ඊයේ පැවති නිදහස් කලා
සන්ධානයේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් කියා සිටියා.

ඇය වැඩි දුරත් පළ කළ අදහස් පහතින්.