ගයත්‍රීගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව!

ගයත්‍රීගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුවක් පහතින් බලන්න
Talent | Gayathri Kanchanamali

Photography | Imesh Nuwandaka