චුලක්ෂිගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව!

චුලක්ෂිගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුවක් පහතින් බලන්න
Model - Chulakshi Ranathunga

Photography -    VM Studio by Viraj Fernando


Hair & makeup - Mosh