බොබ් මාලී ඇන්ද චාමර ගායනයට තිත තියයිද?

චාමර වීරසිංහ කියන්නේ ලංකාවේ රසික හද බැඳ ගත් ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පියෙක්. නමුත් ඔහු ගායකයෙක් වගේම දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක්.

පසුගියදා ඔහු විසින් ඇඳිනු ලැබූ බොබ් මාර්ලේගේ පින්තූරයක් ඔහු සිය ෆේස්බුක් පිටුවට එක්කර තිබුණා. ඊට විශාල ප්‍රතිචාරක් ලැබී තිබුණු නිසාම චාමර මින් මතුවට චිත්‍රශිල්පියෙක් ලෙස කරලියට
පැමිණේදැයි සැකයි.