මහින්ද අගමැති වීම නිසා අනූෂා ඉතාලියේ සිට සතුට සමරපු හැටි

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති වීම නිසා අනූෂා
දමයන්ති ඉතාලියේ සිට සතුට සමරපු හැටි මෙන්නgossip lanka