අළුත බැදපු රංගන ශිල්පිනි අංජුලාගේ සොදුරු කැදැල්ල මෙන්න

අංජුලා රාජපක්ෂ කිව්ව මේ දවස්වල කට්ටිය හොදට අදුනනවා. ඒ වගේම මේ දවස්වල කට්ටිය වැඩිපුර බනිනවාත් ඇති. ඒ දෙවෙනි ඉනිමේ අවස්න්තයේ අම්මාගේ චරිතයට. අපි මේ කියන්න යන්නේ ඇයගේ ඇත්ත ජීවිතය ගැන. ලගදී විවාහ වූ ඇයගේ සොදුරු
කැදැල්ල මෙන්න .