බුකිය කැලඹූ මොණර ෆොටෝ ටික මෙන්න

බුකිය කැලඹූ මොණර ෆොටෝ ටික මෙන්න

මොණරු දැක්කොත් ලංකාවෙන් වඳවෙලාම යයි