පුබුදුගේ බිරිඳ මාෂි සිය උපන්දිනය සමරලා තිබුනේ මෙහෙමයි

පුබුදුගේ ආදරණීය බිරිඳ මාෂි සිය 23 වන උපන්දිනය
කට්ටියත් එක්ක සමරලා තිබුනේ මෙහෙමයි