මගේ දුව හිතන්නෙ මම වැඩ කරන්නෙ පොත් කඩේක කියලා – මාර්ක් සකර්බර්ග්

ෆේස්බුක් සමජ ජාලා වෙබ් අඩවියෙ අයිතිකරු වන මාර්ක් සකර්බර්ග් තමන්ගෙ ෆේස්බුක් ගිණුමෙ දාලා තිබුණා තමන්ගෙ දුව හිතන්නෙ තමන් පොත් කඩේක වැඩ කරන බවයි. මාර්ක්ගේ මේ අපුරු ප්‍රකාශයට
බුකියෙන් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබිලා තිබුණා.