අශිකාගේ නවතම ඡායාරූප එකතුව (PHOTOS)

අශිකාගේ නවතම ඡායාරූප එකතුවක් පහතින් බලන්න

Model - Ashika Samarasinghe

Photography -  Pasindu Piumal - 0702063209