ඇමෙරිකාවට ගිය යශෝධාට ලැබුණු අපුරූ සිහිවටනය

වෛශ්නාවී චිත්‍රපටියේ විශේෂ දර්ශනයක් සදහා සහභාගී වීමට යශෝද විමලධර්ම ඇමෙරිකාවේ නිව් යෝර්ක් වෙත ගොසින් තිබෙනවා .

එහිදී ඇයට හමුවූ අපුරු චිත්‍ර ශිල්පියකු යශෝධාගේ portrait එකක් අපුරුවට ඇඳ තිබෙනවා . එම portrait එක අපුරුවට ඇඳ තිබු ආකාරය පටිගත වී තිබුණු
වීඩියෝවක් සහ ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ .