පෙජරෝ එකමුතුව ගාල්ල වටලපු හැටි මෙන්න – Photos

පෙජරෝ කියන්නේ ඕනම තැනක යන්න පුළුවන් වාහනයක්.
පසුගියදා BMW i8 කොළඹට ආපු කතාවක් ගැන අපි ඔබට කිව්වා.
මේ කියන්න යන්නේ ඒ වගේම පෙජරෝ හිමිකරුවන්ගේ එකමුතුව පසුගිදා ගාල්ලෙදි හුමුවුණු හැටි ගැනයි.
ඔවුන් ගාල්ල නගරයම වටලමින් පෙජරෝ
පෙළපාලියක් සංවිධානය කරලා තිබුණා.

එහි ඡායාරූප පහතින්…