ජනප්‍රිය නළු පැතුම් හොර රහසේ විවාහයට?

වර්තමානයේ ටෙලි නාට්‍ය තුළ පෙනී සිටින ජනප්‍රිය නළුවෙක් තමයි පැතුම් රුක්ෂාන් කියන්නේ.

ඔන්න පැතුම් අනුරාධා එදිරිසංහ සමග හොර රහසේ විවාහ වෙලා කියලා ආරංචියක් පැතිරී යනවා.

ඒ මේ දෙදෙනා මංගල ඇඳුමෙන් සැරසී සිටින ඡායාරූප කිහිපයක් නිසා. නමුත් මේ විදිහට හැඩ
වෙලා තියෙන්නේ ෆොටෝෂූට් එකකටලු.

එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්..