මහේෂි මදුසංකාගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව!

මහේෂි මදුසංකාගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුවක්  පහතින් බලන්න

Model - Maheshi Madushanka

Photography -   Jude Lalantha