කවිනි ගයන්තිගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව! (PHOTOS)

කවිනි ගයන්තිගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුවක් පහතින් බලන්න

Model -  Kavini Gayanthi

Photography -   Sulochana Sewwandi