හිරුණිගේ අළුත්ම ඡායාරූප එකතුව

හිරුණිගේ අළුත්ම ඡායාරූප එකතුවක් පහතින්

Model -  Hiruni Ishara

Photography -  Ravimal Viduranga