"මට ලිව්වා නම් මේකටත් ලියන්න" පොලිස් නිළධාරියෙකු ලවා තවත් පොලිස් නිළධාරියෙකුටම දඩ ලියවන අපූරූ තරුණයා!

පොලිස් නිළධාරියෙකු පදවමින් සිටි මෝටර් රථයකට, පොලිස් නිළධාරියෙකු ලවාම දඩ කොලයක් ලියවූ අපූරූ තරුණයෙක් පිළිබදව පුවතක් සමාජජාලා වෙබ් අඩවියන්හි කතාබහට ලක්ව තිබේ. මෙහිදි මෙම තරුණයාගේ වාහනය තහනම් ස්ථානයක නවතා තැබීම හේතුවෙන් පොලිස් නිළධාරියෙක් විසින් ඔහුට දඩ කොලයක් ලබා දී තිබෙනවා.

මෙම ස්ථානයේම තවත් වාහනයක් නවතා තිබූ අතර එය පදවන්නේ පොලිස් නිළධාරියෙක් විසින්. දඩ
කොලය ලැබූ තරුණයා තමන්ට දඩ කොලයක් ලබා දුන්නා නම් එම වැරැද්දම සිදු කළ පොලිස් නිළධාරියා පදවන වාහනයටද දඩ කොලයක් ලබා දෙන ලෙසට රථ වාහන පොලිස් නිළධාරියාට බල කර සිටිනවා.

ඒ හේතුවෙන් එම වාහනය පැදවූ පොලිස් නිළධාරියාටද දඩ කොලයක් ලබා දීමට රථ වාහන පොලිස් නිළධාරියාට සිදුවනවා.

එම අවස්තාවේ වීඩියෝව පහතින්,