හිනාවෙන් ෆේස්බුක් කළඹපු කොල්ලා උදාරිත් එක්ක කරපු දේ

කැළුම් දේවනාරායන ගැන පසුගිය දවස්වල සමාජජාලවල බොහෝ ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් වුණා.

ඒ හිනාවෙන් ෆේස්බුක් කළඹපු තරුණයා කියලායි.

ඉතින් මොහු උදාරිත් එක්කත් වීඩියෝවක් කරලා සමාජජාල මාධ්‍යයන්වලට එක් කරලා තියෙනවා.


මේ එම වීඩියෝවයි.