බොරු කියලා එක්කගෙන ගිහින් ජැක්සන්ගේ දුවට පෙම්වතා දුන්න සප්‍රයිස් එක මෙන්න

ජැක්සන්ගේ දුවට පෙම්වතා විසින් දුන්නු සර්ප්‍රයිස්
පාටියේ නොදුටු ඡායාරූප මෙන්න