නිරූපන ශිල්පිනී ශානු දිසානායකගේ නවතම ඡායාරූප එකතුව..!

නිරූපන ශිල්පිනී ශානු දිසානායකගේ නවතම ඡායාරූප එකතුව පහතින්


Talent - Shanu Disanayake

Photography - Thilina Ben