හෝ හෝ ගාලා බුකිය පුරා පැතිරෙන අමුතුම ඡායාරූප එකතුව මෙන්න – (Photos)

අද හුඟක් දේවල් මුහුණුපොත නිසා කරළියට එනවා.

මේ ඒ විදිහට මුහුණුපොත පුරා හුවමාරු වෙන ඡායාරූප ‌එකතුවක්..