දෙවෙනි ඉනිමේ මයික් පෙම් බඳින මාලිකා කවුද?

දෙවෙනි ඉනිමේ මාලිකා චරිතයට පණ පොවන ඇය නමින් නඳුනි කරුණාතිලක.

නුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලැබූ
නඳුනි මේ වනවිට 25 හැවිරිදි තරුණියක්.

මේ ඇයගේ ඡායාරූප කිහිපයක්.