කලක් පුවත් මැවූ නදීෂා හේමමාලිට මව් පදවිය

නදීෂා හේමමාලි කියන්නේ කවුරුත් අතර ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණියක්.

ඉතින් නදීෂා මව් පදවිය ලබා ඇති බවට රාවයක් හැමතැනම පැතිරෙන්න අරන් තියෙනවා.

ඒ ඇය විසින් සමාජජාල මාධ්‍යයන්ට යොමු කළ
ඡායාරූපයක් නිසායි.

මේ එම ඡායාරූපයයි.