ට්‍රැක්ටරයක් නවත්වන්න තම මහළු මව පාරට ඇදදමමින් හිතක් පපුවක් නැති නරුම පුතා කල අපරාධය

අල වගාවක් සම්බන්දයෙන් ඇති වූ ගැටලුවක් නිසා ගමන් කරමින් තිබු තම මිත්‍රයෙක්ගේ ට්‍රැක්ටරයක් නැවැත්වීම සදහා සිය මහලු මව පාරට ඇද දැමු නරුම පුතකු පිළිබද පුවතක් ඉන්දියාවේ මහරාස්‌ඨ ප්‍රාන්තයේ මුන්ගලා ගම්මානයෙන් වාර්තා වනවා.

අල වගාව සම්බන්දයෙන් ඇතිවූ ආරවුලක් නිසා උසාවි තීන්දුවක් ලැබී ඇති අතර එම උසාවි තීන්දුව ලැබී ඇත්තේ අදාළ පුද්ගලයාගේ මිත්‍රයාට වාසි
සහගතවයි. මේ අනුව සිය ට්‍රැක්ටරය එම ඉඩමෙන් ඉවතට රැගෙන යාමට උත්සහ අවස්ථාවේදී මෙම සිද්ධිය සිදුවී ඇත්තේ.

මෙම නරුම් පුද්ගලයෙ ට්‍රැක්ටරය ඉදිරියට තම මහලු මව ඇද දමද්දී ඇය බඩගාමින් ඉන් ඉවතට යාමට උත්සාහ කර තිබෙනවා.