තිරය පිටුපස ඉඳන් උතුරු කොරියාව මෙහෙයවන මහ මොළකාරිනිය මෙන්න. – EXCLUSIVE

මේ දවස්වල ලෝකයේ වැඩිම අවධානයක් යොමු වෙලා තියෙන රට තමයි උතුරු කොරියාව. අතීතයේ ලෝකයෙන් කොන් වෙලා පාඩුවේ හිටිය උතුරු කොරියාව දැන් ලෝකයත් එක්ක එකතු වෙන්න උත්සහා කරනවා. එකේ ලොකුම පියවර තමයි ඇමරිකාව සමඟ සමුළුවක් පැවත් වීම.

මේ නිසා උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජෝන් අන්ට ලෝකයෙන්ම ප්‍රශංසා ලැබුණා. හැබැයි කවුරුත් නොදන්න රහසක් තියෙනවා. තීරණය පිටිපස්සේ ඉඳන් කිම් ජෝන්ව මෙහෙයවන මහ
මොළකාරිනියක් ඉන්නවා. ඒ තමයි කිම් ජොන් අන්ගේ නංගි Kim Yo-jong. ඇය තමයි කොරියානු නායකයට සියලුම උපදෙස් දෙන්නේ.

මේ දවස්වල ලෝකයේ වැඩිම අවධානයක් යොමු වෙලා තියෙන රට තමයි උතුරු කොරියාව. අතීතයේ ලෝකයෙන් කොන් වෙලා පාඩුවේ හිටිය උතුරු කොරියාව දැන් ලෝකයත් එක්ක එකතු වෙන්න උත්සහා කරනවා. එකේ ලොකුම පියවර තමයි ඇමරිකාව සමඟ සමුළුවක් පවත් වීම.

මේ නිසා උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජෝන් අන්ට ලෝකයෙන්ම ප්‍රශංසා ලැබුණා. හැබැයි කවුරුත් නොදන්න රහසක් තියෙනවා. තීරණය පිටිපස්සේ ඉඳන් කිම් ජෝන්ව මෙහෙයවන මහ මොළකාරිනියක් ඉන්නවා. ඒ තමයි කිම් ජොන් අන්ගේ නංගි Kim Yo-jong. ඇය තමයි කොරියානු නායකයට සියලුම උපදෙස් දෙන්නේ.