හේමාල් රණසිංහ ආයෙත් ඉස්කෝලේ යයි.

මාතලේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ Back to school එකක් පහුගිය දවසක තිබුණා. ඒකට ආදි තෝමියන් කෙනෙක් වුණු ජනප්‍රිය නලු හේමාල් රණසිංහත් ගියා.
මේ ඒ අවස්ථාවේ ඡායාරූප කිහිපයක්.