ගම්පහ සුපිරි පාසලක් තුල ගත්තු අමුතු ඡායාරූප

ගම්පහ සුපිරි පාසලක් තුල ගත්තු අමුතු ඡායාරූප වේයන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පාසලක ගත්ත Wedding Preshoot එකක ඡායාරූප පෙලක් ගැන මේ දිනවල අන්තර්ජාලය පුරාම කතාබහට ලක්වෙනවා.

 මෙම ඡායාරූප නිසා පාසලේ නමට කැලලක් එක්වූ බව පාසලේ ආශි ශිෂ්‍යයන් ප්‍රකාශ කරනවා. මෙම ඡායාරූප තුල පාසලකට නොගැලපෙන ඡායාරූප ඇති බවත් විදුහල්පතිවරයා විසින් මෙම ක්‍රියාවට
අවසරය ලබාදීම අනුමත කළ නොහැකි බවත් ඔවුන් පවසනවා.

 කෙසේ වෙතත් විදුහල්පතිවරයා පවසා ඇත්තේ පාසලේ ආදි සිසුවෙකු කළ ඉල්ලීමකට තමන් අවසරය ලබාදුන් බවත් එහිදී නොගැලපෙන ඡායාරූප ගැනීමක් සිදුවූ බව තමන් නොදන්නා බවයි.

 කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් විදුහල්පතිවරයා වේයන්ගොඩ පොලිසිය වෙත පැමිණිල්ලක් කර ඇති බව වාර්තා වනවා.