සුජිවාගේ උපන්දිනයට අජිත් කළ දේ -(Photos)

කේ සුජීවා සහ අජිත් මුතුකුමාරණ කියන්නේ ලංකාවේ එළිමහන් සංගිත සංදර්ශනවල ජනප්‍රියම තරු යුගළයක්.

ඉතින් පහුගිය දිනෙක සුජීවාගේ උපන්දිනය යෙදී තිබුණා.

ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අජිත් සහ සුජීවා ඇතුළු පවුලේ
හිතවතුන් පිංකම් රැසක් සිදු කර තිබුණා.

එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්....