අලුත් අවුරුද්දට හැඩවුනු ගම්බද ලලනාවිය. හන්සනී නිසංසලාගේ ඡායාරූප එකතුව..!

ඡායාරූප - කසුන් නිරෝධක  (0710 332038 / 0757 620153)

නිරූපනය - හංසනී නිසන්සලා