අපේ නළු නිළියන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අලුත් අවුරුදු සැමරුවේ මෙහෙමයි (Photos)

අපේ නළු නිළියන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අලුත් අවුරුදු සැමරුවේ මෙන්න  මෙහෙමයි
gossip lanka