රංගන ශිල්පී පුබුදු චතුරංග හා මාෂි දෙවෙනි ගමනට හැඩ වුණු හැටි – Photos

රංගන ශිල්පී පුබුදු චතුරංග හා මාෂි පසුගියදා විවාහ දිවියට පා තැබුවා.
අවුරුදු අටක ආදර කතාව සැබෑවක් කරගනිමින් මාෂි සහ පුබුදු අතිනත ගැනීම ගැන කවුරුත් වැඩි අවධානයක් යොමුකර තිබුණා.

මේ ඔවුන් දෙවැනි ගමනට හැඩවුණු ඡායාරූප
කිහිපයක්….