හා හා පුරා කියලා මංගල දිනය දා සාරි පටලගෙන මංගල පෙරහැරින්ම ඡන්දේ දාන්න ආපු අපූරු මනාල යුවළ (video)

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම අතරතුර සිදුවූ විශේෂ සිද්ධි කිහිපයක් ගැන අපිට වාර්තා වුණා.

ගාල්ල පැත්තේ විවාහක යුවළක්ද සිය මංගල දිනයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන අයුරු අප කැමරාවේ සටහන්වී තිබුණා.

මේ අතර සිය ශාරීරික අපහසුතා පවා නොතකමින් බොහෝ වැඩිහිටි පිරිස්
සිය ඡන්දය භාවිත කිරීමද විශේෂත්වයක්.

මේ අතර කල්පිටිය අර්ධද්විපයේ දූපත්වාසින් සිය ඡන්දය භාවිත කිරිම සදහා මොහොත්තුවාල් මුස්ලිම් විද්‍යාලයේ ස්ථාපිත ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය වෙත බෝට්ටු මඟින් පැමිණ තිබුණා.

වීඩියෝව පහතින්..