ශෙරූ ද සිල්වාගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව .! (photos)

නිරූපණ ශිල්පිණි ශෙරූ ද සිල්වාගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව පහතින්,නිරූපණය : හෂාන් පන්නිල

ඡායාරූපකරණය : හෂාන් පන්නිල