අසනීප කාලේ උදව් කරපු දුලාජ් දනුෂ්කට මිලියන දෙකක් බලපු වීඩියෝවට නාමල් උඩුගම කරපු දේ

අසනීප කාලේ උදව් කරපු දුලාජ් දනුෂ්කට මිලියන
දෙකක් බලපු වීඩියෝවට නාමල් උඩුගම කරපු දේ මෙන්න