පක්ෂ නායක හමුවේදී විජයග්‍රහණයේ සතුට සමරන්න පොහොට්ටු කේක් එක කපපු හැටි

පක්ෂ නායක හමුවේදී විජයග්‍රහණයේ සතුට සමරන්න පොහොට්ටු කේක්
එක කපපු චායරූප පෙළක්